Home

Klasicistní tragédie

Klasicismus je v literární historii pojem označující především francouzskou literaturu 17. století, anglickou literaturu konce 17. a začátku 18. století a německou literaturu konce 18. století, může však být analogicky užíván i pro jiné země a literatury. Kolébkou klasicistní doktríny se stala již v průběhu 16. století Itálie Commedia dell'arte -protipól vznešené klasicistní tragédie, herci improvizují, opakující se postavy: Harlekýn, Colombina atd. Později bylo přeneseno i do baletu. Pak ji převzali Italové, inspirovali se jí např. Voskovec + Werich Architektura: jednoduchost, prostota, střízlivost, veřejné stavby. Klasicistní drama VYSOKÝ STYL Shakespeare zákon nedodržoval (viz např. tragédie Romeo a Julie aj.) k dodržování zákona se vrátil klasicismus (např. Moliér) Share. Následující příspěvek Česká literatura od doby Husitské do pol.17.stolet.

Klasicistní drama - tragédie- důraz na mluvené slovo, výrazné přednášení textu nebo stylizující prózy usilující o uplatnění zvukové stránky veršů - Český jazyk studium Vše co student potřebuje vědě Klasicistní literatura v Itálii - v Itálii vzniká protipól tragédie - Commedia dell'arte - zrodil se již v 16.století, fraškovité hry, které čerpají z divadelního prostředí, jsou hrány kočovnými společnostmi, zpočátku hrubé až vulgární, nemají pevnou dějovou stavbu, jen přibližný scéná

Klasicismus (literatura) - Wikipedi

o Tragédie; popisuje zhoubný vliv vášně o Faidra si vezme staršího muže, svádí jeho syna z předešlého manželství → odmítne ji o F. se mu pomstí = řekne svému muži že syn sváděl ji; manžel věří jí o Jean de La Fontaine 1621 - 1695 Nejvýznamnější klasicistní básník (bajkař) Autor bajek , ovládal latin KLASICISMUS (2.pol.17.st. - 18.st.) Umělecký styl, který byl reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody.Kolébkou klasicismu byla Francie - klasicismus (z lat. classicus = vynikající, vzorový, dokonalý). Lit. byla rozdělena na vysokou a nízkou, oddělena tragičnost od komičnosti Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Klasicismus - Klasicismus • 2. polovina 17. století, 18. století • vznik ve Francii (na královském dvoře Ludvíka XIV.); první fáze klasicismu ⇒ barokní klasicismus (prvky baroka.. klasicistní tragédie byly veršované, převládaly dlouhé monology Další autoři: Corneille, Racine, Fontaine, Goldoni SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT klasicismus = umělecký směr v Evropě 17. a 18. století, napodoboval formy antického umění a vyznačovlal se pevným systémem pravidel a nore

tragédie otec Dony Chimény Don Goméz udeří otce Dona Rodriga - Dona Diega, dostanou se tak do sporu; Aby Don Rodrigo svého otce pomstil, vyzval Dona Goméze na souboj. Zoufalá Dona Chiména, které Dona Rodriga miluje, se obrací na krále a ten posílá Dona Rodriga bojovat s Maury, aby zabránil souboji) Klasicistní architektura znamená větší řád a pravidelnost. Romantické obrazy, antické sochy, tragédie a opery. Malíři (zprvu ještě pod vlivem rokoka) malovali dívky na houpačkách, pohledy do krajiny, údolí, skály, zříceniny, hrady a podobné romantické motivy Klasicismus v literatuře trval od poloviny 17.století až do konce 18.století,v ostatních uměleckých směrech pak od 18. do 19. století.V té době vládl ve Francii Ludvík XIV. a Francie byla silný stát, který se pomalu stával vzorem pro všechny ostatní státy.. Klasicistní literatuře dominuje drama, z významných francouzských spisovatelů jmenujme alespoň následující: Pierre Corneille (tragédie - Cid), Jean Racine (tragédie - Faidra), Molière (komedie - Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný, aj.). Známý je též italský autor žánru zvaného commedia dell' arte (hodně. - vysoké : óda, epos, tragédie náměty :historie, vyšší spol. vrstva - psáno v rýmovaných verších - nízké : komedie, fraška, satira, bajka náměty: ze součas. života, hl. postavy jsou ze souč. života ŽÁNRY SE NESMĚJÍ MÍSIT klasicistní drama - zásada 3 jednot (viz antika) alexandrín - typický verš pro tragédi

Klasicismus Maturit

Literární tvorba- vysoká- eposy, tragédie- náměty z antiky, vznešená témata, hrdinové. nízká- komedie, bajka- zobrazovaly život. měšťanstva Jean Racine- klasicistní tragédie, Faidra, Berenika Jean de La Fontaine- Bajky Pierre Corneille- Cid Carlo Goldoni- Poprask na lagun o Pierre Corneille = vysoká lit., komflikt povinnosti a osobního citu, tragédie Cid (námět ze španělského rytířství; o Jean Racine = vysoká lit., psychologická tragédie, antické náměty, jeden z vrcholů klasicistní tragédie, drama Faidra (téměř vzorové, erotická vášeň Faidry k nevlastnímu synovi Hippolytovi LAURA PROCHÁZKOVÁ V TRAGÉDIE YVRCHOLENÍ KLASICISTNÍ V DÍLE JEANA RACINA 6 ÚVODEM Tato práce se zaměří na francouzskou klasicistní tragédii a ukáže její charakteristické rysy a pravidla na díle největšího dramatického autora 17. století, Jeana Racina vysokou (tragédie, epos, óda) nízkou (komedie) klasicistní drama respektovalo Aristotelovu zásadu tří jednot, tj. místa, času a děje; klasicistní tragédie byly veršované a převládaly v nich dlouhé monolog

DIVADLO A DRAMA - OD ANTIKY PO KLASICISMUS - Český jazy

Příkladem klasicistní architektury je například jádro Petrohradu. Literatura. Panovala přísná estetická pravidla. Dramata musela dodržovat trojjednotu. Byl zde požadavek přesnosti, srozumitelnosti a jasnosti. Klasicistní literatura vyzdvihuje nutnost společenského řádu a pevné morálky. Zcela schvaluje absolutní moc vládce COMEDIA DELL´ARTE - Itálie, opak vznešené klasicistní tragédie, druh lidového ale profesionálního divadla, hry neměly pevnou stavbu - improvizace herců podle stručného obsahu, ustálené typizované postavy (Harlekýn, Colombina, Pierot), některé postavy přebrala francouzská pantomima, zanikla v 18.století, dodnes její. pravidla klasicismu zformuloval Nicolas Boileau v básni Umění básnické, toto dílo tvoří základ klasicistní literatury; literatura. vysoká - tragédie, epos, ódy, didaktické básně, úvahy, eseje, téma - historické, vyšší společnost, antické dějin

Klasicismus - Český jazyk studiu

 1. - klasicistní literatura: její dokonalost měla zajišťovat pevně stanovená estetická pravidla, byla respektována Aristotelova zásada tří jednot /místa, času a děje/ literární žánry byly rozděleny na vysoké /óda, epos, tragédie/ a nízké /bajka, fraška, komedie/ pravidla literárního klasicismu zformuloval v básni UMĚN
 2. KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ, PREROMANTISMUS . 1) KLASICISMUS (2. polovina 17. století - 18. století). Znaky: - jednotné principy a pevný řád - rozumová kázeň (cit podřízen rozumu a povinnost - rozdíl baroko) - kráse je v pravdě a v obrazu přírody - vzorem je antické umění - literární žánry: - vysoké (óda, epos, tragédie) - o životě vysokých vrste
 3. Ideály klasicistní opery jsou prostota, pravdivost, přirozenost. Z těchto nových hodnot za čas vznikají nová libreta, kde namísto intrik se přechází k antickému modelu tragédie. V Paříži se utváří nový typ opery, která předznamenává vývoj v 19. století
 4. Jako klasicistní Gregory A. Staley teoretizuje v Seneca a Idea tragédie, [T] ragedy uznat [d], že jako lidé jsme jako satyry [] tragické hraje zkoumat své zvířecí přirozenosti, naše‚špínu', jak jeden středověký komentátor ji zavolal náš násilí a zkaženosti
 5. Opera seria, někdy též dramma per musica, je operní žánr vzniklý na přelomu 17. a 18. století jako reakce na zmatená operní libreta barokní opery 17. století. Děj těchto oper byl často velmi nepravděpodobný a chaotický a obsahoval v sobě prvky komické i tragické, heroické výšiny i lacinou pouliční grotesku
 6. -rozvoj klasicistní tragédie - vzor Aristoteles a jeho dílo Poetika (dodržování 3 jednot), tragédie má stejnou skladbu jako v antice-hudba - Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven Tragédie Pierre Corneille (kornej) (1606 - 1684)-první velký dramatik-dílo: Ci

- klasicistní drama muselo dodržovat tzv.trojjednotu (času, místa a děje) - literatura se dělila na vysokou (epos, hymnus, tragédie) a nízkou (komedie, bajka, satira) 4. Jazyk - Stylistická charakteristika textu . jedoduché dialogy, vtipnost, nadsázk literatura vysoká - tragédie ze života vyšších vrstev, óda, epos - ideály harmonie: návaznost na antiku, obraz přírody - důraz na rozum - jednotná přísná pravidla, pevný řád - další znaky: jednoduchost, umírněnost, nekomplikovanost, jasnost, přísnost, uhlazenost, jemnost

Klasicistní a pozdější empírový dekor vycházel z antiky. Typickým motivem byl ovál s podobiznou panovníka zarámovaný do vavřínového věnce se stuhami, rozety a triglyfy nebo girlandy na plochých fasádách dělených pilastry, bohatě zdobené nadokenní štíty a vstupní portál, často dotvořený naddveřním elipsovitým. Tragédie: Pierre Corneille Pro klasicistní literaturu v Itálii je typické drama tzv. commedie del arte {komedie delart},kritický pohled na měšťany, komedie, herci na scéně improvizují, mají jen hrubý náčrt hry v každé této komedii, v každé z těchto komedií vždy hrály stejné osoby, bohatý měšťan Dottore, sluha.

Klasicistní tragédie psali Francouzi Racine a Corneille, komedie Molière a italský dramatik Goldoni. Divadelní hry psal také libertin Cyrano de Bergerac, osvícenec Voltaire, Rus Lomonosov a Němec Lessing. V souvislosti s tvorbou německých dramatiků Goetha a Schillera se někdy hovoří o výmarském klasicismu. Anglické divadlo. Jouyův text vyniká psychologičtějším propracování hlavních postav pod vlivem francouzské klasicistní tragédie, ale také propojením sólistů se sborem jako zástupcem určité sociální skupiny nebo vrstvy. Kult panenství tradovaný ve většině kultur byl v libretu symbolicky spojen se zájmy samotné říše, stejně jako v. KLASICISMUS Klasicismus v literatuře trval od poloviny 17.století až do konce 18.století,v ostatních uměleckých směrech pak od 18. do 19. století.V té době vládl ve Francii Ludvík XIV. a Francie byla silný stát, který se pomalu stával vzorem pro všechny ostatní státy.. Klasicistní literatura - 17. stol. Osvícenská - 18. stol., poté preromantická. Místně odlišné (např. Čechy - žádný barokní klasicismus). Klasicistní Aristotelovy tři jednoty. Rozum nad emoce -> témata. Vysoká (óda, epos, tragédie), nízká (komedie). Verš alexandrin. Pravidla - Nicolas Boileau. Vysoká Pierre Corneille. Klasicistní drama. Pojďme se podívat na velice zhuštěné informace právě o tomto období světových dějin. · rekatolizace, centralizace moci - posílení řádu a pravidel (3 jednoty, 5 dějství, verše, vznešený jazyk, tragédie) · alexandrin - rétoričnost · vysoký x nízký styl.

V troskách obchodního domu firmy Jakesch zahynulo 46 lidí a dalších 23 bylo zraněno. Výškový dům v pražské ulici Na Poříčí se sesunul k zemi 9. října 1928 pár minut po patnácté hodině a dodnes se s určitostí neví, proč. Hasiči na odklízení trosek a hledání obětí pracovali několik dní a) Klasicistní drama dodržuje Aristotelovu jednotu místa, času a děje. b) Příznačné pro literaturu klasicismu bylo rozlišení žánrů na vysoké a nízké. K vysokým patřily epos, tragédie a komedie, k nízkým óda, fraška a bajka. c) Klasicistní tragédie čerpaly náměty převážně z antiky Umělecký směr klasicismus a jeho znaky (klasicistní architektura, sochařství; významní hudební skladatelé) Literatura - rozlišování žánrů vysokých (óda, epos, tragédie) a nízkých (komedie, fraška, bajka, satira); význam klasicistního dramatu . Francie: a.) literatura vysoká. Pierre Corneille - Cid. Jean Racine.

Ideální klasicistní drama splňuje zákon trojí jednoty - místa (děj se odehrává na jednom místě), času (během jednoho dne) a děje (zachování čistoty žánru komedie nebo tragédie, nesměly se tedy psát tragikomedie). Dobové dekorace k Andromedě Jean Racine (1639-1699) Jean Racine [žan rasin] se hlásil k jansenismu. Byl. Většinou hry následovaly jako 3 tragédie a 1 komedie (odpočinkový program) za sebou. Tragédie Aischylos (525 - 456 př. n. l.) [Oresteia, Sedm proti Thébám, Spoutaný Prométheus] Antické drama bylo často parafrázováno v klasicistní době

- italská komedie s pantomimou, improvizovaná na základě tradičního dějového schématu. protipól vznešené klasicistní tragédie. Oblíbená u lidového publika. Charakteristické postavy reprezentují určité lidské vlastnosti (i maskou a kostýmem): Pantalone - bohatý kupec Dottore - učený hlupá Zajímám se o více věcí, než ve kterých bych si troufal označit se za odborníka - proto raději říkám, že mě baví současné francouzské a anglosaské drama, francouzská klasicistní tragédie, americký muzikál, dějiny a teorie divadelního překladu, kabaret, loutkové divadlo, nonsensová i nenonsensová poezie a spousta dalších oblastí

Originální způsoby jeho uchopení: koho by napadlo využít klasicistní tragédie? Teď si ale říkám: ještě radši než tohle všechno mám laskavost, jakou autorčiny knížky vyzařují. Její knížky mně v současné době maximálně vyhovují, a to NAPROSTO VŠÍM. Tak. 27 29. března Klasicismus vznikl v 17. století ve Francii, odkud se rozšířil po celé Evropě. Typickými rysy klasicismu jsou pravidelný řád, uměřenost a zdůrazňování střízlivého rozumu. Období klasicismu se dělí na několik fází - barokní klasicismus, osvícenský klasicismus, empír a neoklasicismus. Klasicistní umění si můžete prohlédnout i v současnosti díky dochovaným. -autorem je Jean Batiste Poquelin, francouzský klasicistní dramatik, herec a divadelník-zabýval se tzv. nízkým dramatem a to především komedií a fraškou, a aby nepošpinil jméno rodiny, vytvořil si pseudonym Moliére (Literární žánry se rozdělovaly na vysoké - óda, epos, tragédie a nízké - bajka, komedie, fraška

5. Evroý klasicismus a zvl. osvícenství, jako jeden z ..

Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády krále slunce Ludvíka XIV. jako reakce na citové až vášnivé baroko a odtud se rozšířil do celé Evropy.Tato první fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože. (u nás 19.) napodobuje antiku základní rysy klasicistní literatury: ideál krásy, dokonalý člověk vytříbený jazyk hlavními postavami jsou bohatýři, nebo lidé kladoucí důraz na společenskou roli důraz na rozum pravda hledána v přírodě žánry vysoké (spojena se vznešenou vrstvou obyvatelstva - óda, epos, tragédie) a.

Klasicismus a osvícenství - literatura: referá

3 Aristotelés a jeho p řínos klasicistní estetice 12 3.1 Aristotelova Poetika 12 3.2 P říčiny vytvá ření tragické hry 12 3.3 Tragédie a její složky 13 3.3.1 Hlavní charakteristiky tragické hry 13 3.3.2 Vzbuzování strachu a soucitu 15 3.3.3 Postavy a jejich povahokresba 16 4 Dramatici francouzské klasicistní estetiky 1 Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Charakteristika klasicismu, jeho znaky.Nicola Boileau - Umění básnické. Pierre Cornielle - Cid. Jean Racine - Faidra. Moliére - Jean Baptiste Poquelin - život, Tartuffe, Zdravý nemocný, Lakomec, Don Juan nebo-li kamenná hostina, Misantrop, Škola žen, Chudák. Klasicistní kostel Povýšení sv. Kříže byl v Kolodějích, které v té době zdaleka ještě nebyly součástí Prahy, vystavěn v roce 1806.Vysvěcen byl o rok později. Vystavěn byl proto, aby nahradil stržený kostel sv. Bartoloměje, který stával zhruba v místech dnešní hasičské zbrojnice v Újezdě nad Lesy, vysvětluje kolodějský farář Ondřej Salvet (46) Ne, humor! - to je to nejlepší. Originální způsoby jeho uchopení: koho by napadlo využít klasicistní tragédie? Teď si ale říkám: ještě radši než tohle všechno mám laskavost, jakou autorčiny knížky vyzařují. Její knížky mně v současné době maximálně vyhovují, a to NAPROSTO VŠÍM. Tak

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš k tomu se hlásí klasicistní tragédie ; tzv. zákon tří norem: jednota času: razila požadavek, aby se celý dramatický děj odehrál max. během 24 hodin ; jednota děje: děj má hlavního nositele- hrdinu (protagonistu), má jednu hlavní zápletku, vyvíjí se bez zbytečných odboče

Dům u Hybernů. Dům U Hybernů vznikl spojením původně gotického kostela sv. Ambrože, který byl v letech 1652-1659 barokně přestavěn irskými františkány (latinský název pro Irsko je Hibernia) a kláštera, který k němu tito františkáni přistavěli Klasicistní literatura V klasicistní literatuře byla respektována Aristotelova zásada tří jednot (místa, času a děje). Literatura byla rozdělena na vysokou (zde jasně převažovaly óda, epos a tragédie) a nízkou (zde hlavně komedie). K vrcholným představitelům klasicistní tragédie patří Pierre Corneille a Jean Racine, komedi Obr. č. 6 - Moliere Obr. č. 7 - Molièrův hrob na hřbitově Père Lachaise opakem klasicistní tragédie je commedia dell´ arte (národní veselohra, neměla pevnou stavbu, herci podle stručně nastíněného děje improvizovali), zachycení všedních problémů, komedie měla své ustálené postavy (př

Tématem bakalářské práce je Francouzská klasicistní estetika 17. století. V této práci jde o vymezení klasicismu a jeho pojmů, přičemž tento směr čerpá inspiraci v antických vzorech. Tato práce se nadále soustředí na Aristotelovo dílo Poetika, jež je důležitou a podstatnou součástí sféry klasicismu Stavba trvala necelé dva roky a divadlo bylo otevřeno v roce 1783 premiérou Lessingovy občanské tragédie Emilia Galotti. Původní název zněl Hraběcí Nosticovo divadlo.Tento pro tehdejší Prahu mimořádně významný projekt odpovídal duchu konce 18. století, kdy se na evroých dvorech, v sídelních městech a kulturních. e) úvodní část klasicistní tragédie e 7. Které spojení divadelní hry a autora není správné? 1 bod. a) Kočka na rozpálené plechové střeše - Tennessee Williams a b) Ubu králem - Alfred Jarry b c) Čekání na Godota - Friedrich Dürrenmatt c d) Šest postav hledá autora - Luigi Pirandello To je to samé, jako když použijeme pojem tragický, jenž se váže k přesně definovanému žánru antické anebo klasicistní tragédie v rámci nějaké smutné události spojené s něčím úmrtím. 0 / 0 11.3.2017 18:06 H42a84n91a 34R55e89b60e. Ona a on = tragédie? Jak jsou na tom Orfeus a Eurydika se dozvíte, když dorazíte na Antickou Štvanici! na pozadí klasicistní architektury, za doprovodu tekoucí vody a tepajícího velkoměsta. Těšte se na Ovidiova Orfea s tvůrčím týmem Nebeský - Trmíková - Prachař & 420PEOPLE! antickastvanice.cz

Úvod do studia novořečtiny | Filozofická fakultaPPT - Moliére (1622-1673) PowerPoint Presentation, free

Klasicismus a osvícenství - Český jazyk - Maturitní otázk

HELENA SPURNÁ: Dějiny světového divadla Hrabě Nostic-Rieneck si přál důstojné místo pro německou činohru a italskou operu. A tak postavil divadlo pro tisíc návštěvníků. Wolfgang Amadeus Mozart tu diváka uhranul operou Figaro a uvedl operu Don Giovanni. Kvůli Stavovskému divadlu přijíždějí do Prahy lidé z celého světa Pro další vlnu klasicismu, jíž přinesl Napoleon Bonaparte a napoleonské války, se užívá označení empír (z franc. empire, císařství).Ve druhé polovině 19. století se klasicistní architektura stala slohem běžné městské výstavby a ve 20. století se několikrát vrátila jako výraz pevnosti a síly i jako sloh. stylové diferenciace, čitelná na formě klasicistní tragédie (uza-vřenost a izolovanost tragického výjevu v návaznosti na zákony dramatické jednoty, 344), uvádí Auerbach do těsné souvislosti PPruvodce_sazba_sipky_new3.indd 59ruvodce_sazba_sipky_new3.indd 59 119.4.2013 11:51:169.4.2013 11:51:1 Vysoký styl : Ódy, hymny, eposy, tragédie. Hrdinové z vyšších vrstev, inspirace antikou. Typická trojí jedn ota (čas- většinou 24 hod., místo- blíže neur čený palác, d ěj-žádné odbo čky). Dlouhé monology

Z antiky čerpala své náměty také klasicistní tragédie (např. Pierre Corneille: Cid, Jean Racine: Faidra). Rovněž . klasicistní komedie. vychází z antické literatury, zejména z nové komedie Menandrovy a jeho římských pokračovatelů Plauta a Terentia. Po jejím vzor vysoké - óda, epos, tragédie (považována za nejvyšší umělecký útvar vůbec), Molièrovo pojetí tématu a především uchopení dram. struktury hry překračuje klasicistní normy 17. stol., dramatik rozbíjí záměrně nejen jednotu místa a času, ale do značné míry i jednotu děje (srov. epizodické pojetí.

PPT - Klasicismus a empír PowerPoint Presentation - ID:2815268

pravidla klasicistní poezie (harmonická souměrnost (logická jasnost (jednoduchost syžetu (přesnost jazykového vyjadřování (dodržování stylu podle zvoleného žánru. rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu x baroko) tragédie. Pierre Corneille (1606 - 1684 Pierre Corneille(1606-1684) cit x povinnost, závazky, čest tvůrce moderní tragédie-dal jí pevnou kompoziční zákonitost po neúspěších se vzdal divadla, jehož klasicistní zásady definoval v třechProjevech Medea Cid(1636) - Rodrigo-Cid zabije hraběte Gormu, otce své milé, Chimeny, protože urazil Rodrigova otce Pomocí prezentace se žáci seznámí s klasicistní literaturou a jejími nejvýznamnějšími představiteli. Součástí materiálu je ukázka z díla C. Goldoniho Sluha dvou pánů. Klíčová slova Bajka, tragédie, komedie, satira, epos Druh učebního materiálu Prezentac jednotlivých dramatiků /komedie, tragédie /Sofokles - Antigona, Král Oidipus / Aristoteles - principy charakteristika doby, znaky klasicismu a klasicistní literatury Moliere - charakteristika díla , stavba jeho dramat - Tartuffe, Lakomec / Goethe - Faus alexandr i n - typický verš francouzské klasicistní poezie, zvláště tragédie = rýmovaný 12 či 13ti-slabičný verš se závazným mezislovním předělem (dieresí) po 6. slabice a s metrickým přízvukem na slabikách šesté a dvanáct

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

Za předchůdce klasicistní komedie. je dnes považován pro své rané hry Pierre Corneille, ale k jejímu rozvoji přispěli zejména romanopisec a dramatik . Francois de Boisrobert (1592-1662). Od jednoduché frašky k velké komedii charakterů, která se uměla vysmát všemu negativnímu v běžném životě, našel cestu a TRAGÉDIE - je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. Vznik i rozvoj tragédie do své plné šíře se uskutečnil v antickém Řecku a Římě • klasicistní umění : a) architektura - katedrála sv. Pavla v Londýně (Christopher Wren), zámek ve Versailles, Literární žánry v tomto období se rozlišovaly : a) vysoké - óda, epos, tragédie - hist. náměty. b) nízké - bajka, komedie (směšné stránky každodenního života) byl ženatý, měl sedm dětí dílo: FAIDRA - tragédie, milostný příběh, osudová vášeň - láska k nevlastnímu synovi Hippolytovi, ale neopětována (intriky z žárlivosti), Hippolytova smrt, Faidra končí sebevraždou ANDROMACHA, BRITANNICUS, BERENIKA, IFIGENIE - dramata MOLIÉRE (1622 - 1673) francouzský herec, spisovatel.

Co je Klasicismus? (znaky klasicismu) Slovníček pojmů z

- francouzský dramatik, psychologická tragédie - nejúspěšnější klasicistní básník - komponoval své bajky jako malá dramata, vychází ze znalosti starších bajek od Ezopa . Carlo Goldoni (1707 - 1793) - dramatik a reformátor italského divadla, napsal 267 he Klasicistní drama Téma 19.: 17. století a divadlo - Divadelní společnosti - Divadelní zázemí - Dvorské zábavy - Pravidla klasicistního dramatu Divadelní století Ve Francii považováno 17. století za symbolizované divadlem, které se rozvinulo - Považováno nejen za literární a dramatické umění, ale také - Za oficiální ceremonii či společenský obřad.

Moliere - Lakomec, CJ - Český jazyk - - unium

Vrcholnou divadelní hrou Pierra Corneille je bezesporu tragikomedie Cid. Její první představení vzbudilo okamžitě na jedné straně jak pozitivní ohlasy diváků, tak na druhé straně negativní kritiku literárních teoretiků. Kolem Corneillovy hry se následně rozpoutal tzv. spor o Cida. Přibližme si alespoň ve stručnosti, o čem toto mistrovské dílo francouzského divadla. Její autoři se snažili dosáhnout kvalit antické, respektive francouzské klasicistní tragédie; zachovávali proto jednotu místa, děje i času, odstranili komické postavy a soustředili se na vznešená témata antických dějin. V centru stál obvykle střet citů a nadosobních povinností, děj počítal zpravidla se dvěma. Dramaturgie Theater an der Wien věnovala v letošní sezoně mimořádnou pozornost operám Antonia Salieriho (1750-1825). Premiéra Salieriho Falstaffa (1799) výborně zapadla do oslav shakespearovského výročí a stala se (trochu nečekaně) jednou z nejzábavnějších operních inscenací, kterou můžete v současnosti vidět. Koncertní provedení tragédie lyrique ve třech aktech.

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Charakteristika klasicismu, jeho znaky.Nicola Boileau - Umění básnické. Pierre Cornielle - Cid. Jean Racine - Faidra. Moliére - Jean Baptiste Poquelin - život, Tartuffe, Zdravý nemocný, Lakomec, Don Juan nebo-li kamenná hostina, Misantrop, Škola žen, Chudák manžel pojetí tragédie shoduje s Aristotelovým pohledem na dramatickou tvorbu. Ve třetí kapitole se zaměřím na adaptaci tragédie Hippolytos - na Faidru římského autora L. A. Seneky. Bude opět popsán Senecův život a struktura jeho tragédií. Dále budu pokračovat interpretací jeho zpracování. Poté obě dvě klasick KLASICISMUS - normativní poetiky (Boileau), tragédie (Corneille, Racine), tématika a postavy klasicistní tragédie, alexandrín, komedie (Moliere) Literatura. STEHLÍKOVÁ, Eva. Hesla z oblasti antického a středověkého divadla. In Základní pojmy divadla. Praha: Libri + Národní divadlo, 2004. s. 30-60, 30 s. Není součástí. Oproti klasicistní tragédii přichází s hrdinou z měšťanského prostředí. Tento nový druh hry označuje jako občanskou tragédii. Úklady a láska. Tato hra představuje typ měšťanské tragédie, překonává klasicistní drama tím, že hrdina je měšťan. Po vzoru Shakespeara mísí tragické a komické prvky Studijní materiál 1. TARTUFFE z předmětu český jazyk - rozbory k maturitě, střední škol (óda, epos, tragédie) - ze života vysokých. vrstev. nízké (komedie, fraška, bajka, satira) - neurozené . postavy ze současnosti - bližší životní realitě. Klasicistní drama zachovává . Aristotelovu. zásadu tří jednot - místa, času a děj

 • Dekorativní proutí do vázy.
 • Jak poslat vizitku samsung.
 • Kreativní potřeby vánoce.
 • Radek škvor.
 • Cena fabky.
 • Bezobratlí živočichové pracovní list.
 • Hotel andromeda cenik.
 • Krakov co navštívit.
 • Maximální kostra grafu.
 • Meine familie projekt.
 • Český jazyk 3 třída pracovní listy.
 • Tvrzené sklo za plynový sporák.
 • Iphone carrier check free.
 • Náhodný výběr akordy.
 • Barbora strycova wimbledon 2019.
 • Akvarelové barvy umton recenze.
 • Bílá kuchyňská linka rustikální.
 • Bramborovy kolac s rozmarynem.
 • Dárkové koše heureka.
 • Avengers figurky.
 • Ichtyoza martin.
 • Zara basic z1975.
 • Automatické kávovary levně.
 • Kazetový adaptér sd.
 • Vyjmenovaná slova po l diktát.
 • Čokoládová zmrzlina apetit.
 • Čov ve sklepě.
 • Kung fu panda série.
 • Venkovní folie na okna.
 • Extrasystoly od krční páteře.
 • Čelisti jaws 3 d.
 • Kuřecí křídla na medu a zázvoru.
 • James may height.
 • Dembele belgie.
 • Faulkner vesnice.
 • Sensai.
 • Grimme wikipedia.
 • Seznam cechů.
 • Horecka dele nez 3 dny.
 • Vba countifs.
 • Stiga estate 6102 hw olej.