Home

Matrika rodný list pardubice

Kam se obrátit pro vydání matričního - Pardubice

Adresa MěÚ nám. Republiky 12. 530 21 Pardubice. Telefon 466 859 698. Fax 466 859 828. Úřední dny, úřední hodiny: pondělí a středa - 8:00 - 17:0 Rozvedená žena: Rodný list /příp. oddací list - viz dále/ Prohlášení o narození dítěte Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů Oddací list . je nutno odevzdat originál nebo úředně ověřenou kopii; v případě sňatku v cizině u občanů ČR je nutno odevzdat český oddací list vydaný zvláštní. Magistrát města Pardubice - Odbor vnitřních věcí Matrika. 569 41 Městečko Trnávka, Městečko Trnávka 2 tel: 461 329 119, 461 329 630, e-mail: , Obecní úřad Sloupnice - Matrika. 565 53 Sloupnice, Horní Sloupnice 196 tel: 465 549 122, e-mail:. První rodný list vydává stát (prostřednictvím matriky příslušného obecního úřadu) zdarma. Pro vystavení duplikátu je stanoven správní poplatek 100 korun (údaj 2013). Žádost o vystavení duplikátu rodného listu se podává osobně na příslušné matrice nebo ji lze zaslat poštou

b) rodný list, ať už v originále či ověřené kopii. c) v případě rozvodu - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, kde je uvedeno nabytí právní moci, v případě ovdovělé matky - manželův úmrtní list. d) občanský průkaz, ev. cestovní doklady cizinců, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydá rodný list matky a otce dítěte, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá, případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ2513038 Dcera Luboše V. se narodila před sedmi měsíci. Dodnes však nemá rodný list. Nemá proto zdravotní pojištění a rodiče nedostávají rodičovský příspěvek. Za situaci může spor mezi rodinou a matrikou, jež dokument odmítla vydat. Dítě přišlo na svět doma a úřady tvrdí, že nemají za dostatečně prokázané, že jej porodila skutečně žena Luboše V Matrika. Svatební obřady v Letohradě 1.rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, 530 03 Pardubice). To neplatí jde-li o občana Evroé unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evroém hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky..

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Vydávání matričních dokladů ( rodný, oddací, úmrtní list ) Základní informace k dané živ. situaci, předmětu žádosti apod. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu je obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.cz Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I S kým: s matrikářkami (viz bod 26.) Kdy: úřední hodiny; Jaké doklady je nutné mít s sebou - platný doklad prokazující totožnost, - popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo.

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Rodný list Pardubice Ahojky maminky, vím, že o nebude tak jednoduché najít někoho, kdo rodil teď někdy ( nebo já nevím, od kdy to tak platí) v Pardubické porodnici, ale jsem prvorodička a nevím jak to chod V případě, kdy hledáte údaje pro někoho jiného, budete kromě dokladů, prokazujících jeho příbuzenství (např. rodný list), potřebovat také jím podepsanou (a nejlépe úředně ověřenou) plnou moc. Na úřadě by vám měli udělat kopii záznamu, pro jistou sebou ale vždy mějte fotoaparát nebo alespoň blok a tužku Matrika narození. Vystavuje rodné listy dětem narozeným v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4- Podolí, čp. 157, ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4-Krč, čp. 800 a na území MČ Praha 4.. Které doklady předložit v porodnici pro matriku. provdané ženy - oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodič

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika Duplikát matričního dokladu . Duplikát matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) vydá matriční úřad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům; v případě že žádá příbuzný, kromě OP musí vždy doložit příbuzenský vztah, u rodiče stačí OP, sourozenec svůj rodný list, aby. Matrika 485 243 724. Přestupky 485 244 971 . Živnostenský úřad 485 244 845. Odbor správy veřejného majetku 485 243 757. Odbor strategického rozvoje a dotací 485 243 192. Odbor územního plánování 485 243 540. Odbor životního prostředí 485 244 899. Tajemník MML 485 243 172. Ústředna MML 485 243 11 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Matriky a evidence obyvatel. Stav a vývoj v ČR. Jméno, Manželství, Matri ční ú řad, Matrika, Ob čanský pr ůkaz, Příjmení TITLE Registry offices and registry of inhabitants. State and development in the Czech Republic. úřad vystaví rodný list, nebo v pr ůběhu života.

Video: Matrika a evidence obyvatel - Úvodní stránka - Pardubice

rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména; platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu) Zápis ženského příjmení v mužském tvaru. Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice u ovdovělé matky - rodný list matky, úmrtní list manžela, prohlášení o jménu/jménech dítěte Určení otcovství před narozením dítěte učiníte na jakémkoliv matričním úřadu. Matriční doklady cizinců musí být ověřeny tzv. apostilou nebo superlegalizací (dotaz na matričním úřadu) a přeloženy soudním.

Matrika Magistrát města Pardubice - Svatební asistentk

Subsystém obyvatelstva. Úkolem subsystému obyvatelstva je evidence a správa dat o obyvatelích města a s tím spojených procesů. Jedná se jak o prvotní evidence a tisk přihlašovacího lístku, tak následně pořízení a tisky matričních dokladů, ověřování listin a v neposlední řadě kompletní správa činností spojených s volbami Přinést si s sebou musí rodný list dítěte a občanský průkaz. Po registraci pak obdrží pozvánku na akci již poštou. Termín je stanoven ve chvíli, kdy se nastřádá dostatečný počet zájemců. Pardubická matrika přidává výzvu k přihlášení na vítání občánků k rodnému listu, když ho zasílá rodičům novorozence

Kvůli ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci) už nemusíte chodit na úřad nebo shánět notáře. Vaše podpisy a listiny rádi úředně ověříme na téměř 1 000 poštách označených logem Czech POIN Matrika v Pardubicích, náměstí Republiky 12, tel. 466 859 694, přízemí, dveře č. 118 občanský průkaz zemřelého rodný, popř. oddací list zemřeléh

Děti narozené v Pardubicích zve matrika automaticky, ty, jejichž rodný list byl vystaven jinde, musí rodiče na obřad přihlásit. Konkrétní datum i hodinu vítání si mohou rodiče dohodnout na telefonních číslech: 466 859 693 a 466 859 698, či na e-mail adrese: sona.voglova@mmp.cz a monika.lelkova@mmp.cz nebo osobně na. Matrika to zařídí Cestu na matriční úřady by si lidé měli najít v případě, když potřebují vydat rodný, oddací, nebo úmrtní list. Matrika vydává i doklady o registrovaném partnerství Můj rodný list, rodný list otce, oddací list dědy a oddací list pradědy. Praha, Pardubice a okol Je to ještě živá matrika N 1874-1924 a jde mi hlavně o jména rodičů a odkud jsou. Karla55 Příspěvky: 1019 Registrován: pát srp 08, 2014 0:10 Oblast pátrání: Lysá n. Labem a okolí, Novojičínsko, Východní Čechy. Uvedené doklady předáte zdravotní sestře při příchodu do porodnice. V případě,že otec dítěte není uveden, převezme si rodný list matka. matrika Kyjov. úřední hodiny: pondělí a středa úterý čtvrtek pátek ; Musíte ale podat návrh na určení výživného k soudu. 6

Vyhláška č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákon rodný list; osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců (osvědčení o státním občanství ČR pro osoby s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji mimo Ostravy vydá Krajský úřad Ms kraje, ul. 28

Matrika, rodné listy - KNT

Matriky - Pardubický kra

prohlášení o jménu dítěte. 4) Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. zaměstnankyni (matce) náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě Po porodu: zajít na místně příslušnou matriku (dle místa narození ne bydliště) pro rodný list dítěte (nutno s sebou mít OP obou rodičů, může i jeden rodi KONTAKT městská část Brno-střed. Dominikánská 2, 601 69 Brno Tel. : +420 542 526 111 podatelna.stred@brno cz ID datové schránky: qykbwe7 INFOLINKA 800 100 86

Stejné jméno a stejné příjmení je uvedeno v novém rodném listě, který jí vydalo dne 9. 9. 2003 oddělení matriky města Vilnius, jakož i v litevském cestovním pase, který jí vydaly příslušné orgány dne 7. 8. 2002. Rodný list ze dne 14. 6. 1977 byl sepsán v azbuce, zatímco rodný list ze dne 9. 9 Magistrát města Pardubic - odbor správních agend - Matrika Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice Telefon: 466 859 692 Internetová stránka: www.mesto-pardubice.cz. Kontaktní osoby: Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky - 466 859 692, zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 11 Gynekologicko-porodnické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně. Naše porodnice se zaměřuje na fyziologické porodnictví u žen, jejich těhotenství dosáhlo stáří alespoň 35 ukončených týdnů. V nedávné době prošla porodnice zásadní rekonstrukcí. Zmodernizovali jsem vzhled i vybavení. Pas (včetně pasů rodičů), případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném bydlišti, doklad o rodném čísle, zdravotní pojišťovně a doklady o předchozím vzdělávání. (Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82. Věstníky. Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími subjekty

Ztráta rodného listu: Řešením je - Rodicka

Matrika narození: Hradec Králov

Vystavení úmrtního listu - příslušná matrika dle místa úmrtí zemřelé(ho), k vystavení úmrtního listu doporučujeme vzít s sebou: občanský průkaz a rodný list zemřelé(ho) občanský průkaz partnera zemřelé(ho), pokud žije, případně oddací list. kontakt na vypravitele pohřbu. MUDr Pardubice - Narozených dětí pomalu ubývá, vítání malých občánků je přesto v Pardubicích stále oblíbené. V pardubické porodnici se loni narodilo 1524 dětí, pouze 649 z nich má však s místem narození shodné i bydliště. Děti narozené v Pardubicích zve matrika automaticky, ty, jejichž rodný list byl vystaven. Otázka - Nemám rodný list zemřelé manželky Prosím o radu, jak mám postupovat, když nemám rodný lst zemřelé manželky, který budu potřebovat pro vystavení... Pardubice , 18.11.201 Pokud žádáte o první cestovní pas pro dítě mladší 15 let, budete muset předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů, případně i oddací list rodičů. Je také možné, že po vás úřednice bude chtít Osvědčení o státním občanství ČR, které vám za poplatek vydá matrika státního občanství podle. Na žádost fyzické osoby, které byla povolena změna příjmení podle § 73 zákona č. 301/2001 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a byla zapsána v knize narození, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení před povolenou změnou

Matrika odmítla dítě s tímto jménem zapsat a vystavit mu rodný list. Rodiče, kteří žili v Šimanově na Klatovsku, celou záležitost řešili po svém. Holčičku nezaregistrovali, neočkovali a v šestinedělí s ní odjeli do zahraničí List podpisových vzorů 5. List matriční knihy narození 6. List matriční knihy manželství 7. List matriční knihy úmrtí 8. Abecední jmenný rejstřík 9. Rodný list 10. Oddací list 11. Úmrtní list 12. Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství 13

Prohlášení rodičů o jménu dítěte + vzor - Čestná prohlášení

Oznámení o zahájení územního řízení - ZTV pro 12 RD U Hřiště Nový Rychnov [PDF, 3,4 MB] (26.11.2020); Oznámení o zahájení územního řízení - TS, VN, NN Zajíčkov, Ke Čtvrti - k.ú. Zajíčkov a Dobrá Voda u Pelhřimova [PDF, 2 MB] (25.11.2020); Posílení vodních zdrojů Černovice, oznámení (24.11.2020); Pozvánka na 14. řádné zasedání Zastupitelstva města. 2. rodný list 3. doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD) (úřední hodiny Odboru matrika jsou pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.). Poučení: Dle ustan. § 14 odst.1 písm.d) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů je Pardubický kraj - Magistrát města Pardubice 10. rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana) Tipy pro vyhledávání: Prohledávají se názvy, anotace a vlastní obsah dokumentů.Slovní spojení zadávejte v uvozovkách (např. Cenné psaní) nebo slova oddělte tečkou (např

Svatební obřad - co vše obsahuje, jaké zvyky jsou součástí a v jakém pořadí, jaké potřebujete doklady Ústí nad Orlicí je okresním městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Leží v nadmořské výšce 350 m, 150 km východně od Prahy. Dnes zde žije 15 000 obyvatel Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 207/2001, účinný od 01.07.200

Matrika k tomu vystavila rodný list, který přišel se špatným jménem. Policie nám sdělila, že si musíme podat jinou žádost, vzpomíná na začátek letitého boje s českými úřady Rozhodně se nedoporučuje přijímat hosty s doklady jako rodný list (vydá ho matrika za 100 Kč), potvrzení o ztrátě OP (vydá ho Policie ČR za podobnou výši), případně průkazku pojišťovny (např. VZP ho vydá zdarma)

Vydání rodného listu — Čeština - Moravská Ostrav

 1. Zlín se o víkendu vánočně rozsvítí. 27.11.2020 Zlín - Vánoce se letos Zlínu nevyhnou, budou však jiné, než bývalo zvykem. V ulicích města a na náměstí Míru je již nainstalováno vánoční osvětlení, nazdoben je i vánoční strom, který se rozsvítí z důvodu vládních nařízení bez účasti veřejnosti
 2. KREMAČNÍ KREMAČNÍ Katalog Rakve Kladno; . E-shop. LUXUSNÍ. Katalog, Rakve; TRANQUILLITAS Bohemia, spol. s r.o., Pavlisova 2246, 272 01 Kladn
 3. Husova 87, Pardubice . Suzi - Estetická kosmetika, řasová stylistika a zeštíhlení postavy Václavská 103, Brno . Kadeřnictví v blízkosti. Kadeřnictví PetrušH. Na Žofíně 199, Větřní, Cesky Krumlov . Beautymiran Opletalova 5, Prague . Nehtové Salóny v blízkosti
 4. Statutární město Jihlava zahajuje Vánoční putování, aneb vytvořme si vánoční Jihlavu. V sobotu 28. listopadu, před první adventní nedělí, odstartuje soutěž pro všechny Jihlavany o nejhezčí vánoční výzdobu
 5. Kvůli poruše na trakčním vedení v pražských Vršovicích nabíraly některé vlaky první pracovní den v novém roce i víc než dvouhodinové zpoždění. Desítky regionálních spojů nevyjely vůbec nebo jely jen kratší trasu. Ohňostroj, videomapping nebo třeba slavnostní mše - lidé vítali Nový rok různě. Podle policie sice byly ty letošní oslavy klidnější než.
 6. Matriční úřady - statnisprava
 7. Dítě přišlo na svět doma, matrika už půl roku odmítá vydat
 • Svatebni ličeni ostrava.
 • Kompresor využití.
 • Miloš forman co tě nezabije.
 • Německý ovčák vs vlčák.
 • Pivní sýr kastelán.
 • Jak namíchat směs do bublifuku.
 • Narcos mexico s01e04 titulky.
 • Film o druhé světové válce 2017.
 • Tamagotchi 1997.
 • Cervena sedmicka.
 • Metodika bakalářské práce zču.
 • Olej proti celulitidě.
 • Řízky v kukuřičné strouhance v troube.
 • Strojové rozesílání sms.
 • Oprava podsvícení led televize lg.
 • Pravidelný šestiboký jehlan konstrukce.
 • Tchoř tmavý délka života.
 • Optimalizace baterie android.
 • Forma na gumové medvídky orion.
 • Mašle na auto návod.
 • Ana maria parera.
 • Železo v krvi nedostatek.
 • Tři mušketýři motiv.
 • Condor airlines letadla.
 • Nette photo gallery.
 • It's better to burn out than fade away.
 • Misky vah.
 • Costa concordia rock.
 • Frankenstein kniha.
 • Bespoke oblek.
 • Lost on you karaoke.
 • Říční perly naušnice.
 • Jak zapojit subwoofer do tv.
 • Kryptor diskografie.
 • Díogenés ze sinópé sayings and anecdotes with other popular moralists.
 • Minimax stream.
 • Blue man group drumbone.
 • Need for speed most wanted cars.
 • Salon pro kocky.
 • Lego.com star wars.
 • Flux mac.