Home

Na podstatná jména ukazujeme slovy

PODSTATNÁ JMÉNA - Luštěnk

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a mohou označovat:: JEDNU osobu, zvíře nebo věc Ukazujeme na ně slovy: ten, ta, to. DVĚ či VÍCE osob, zvířat nebo věcí Ukazujeme na ně slovy: ti, ty, ta. (Slova ten, ta, to - ti, ty, ta se nazývají ukazovací zájmena. Podstatná jména poznáme také podle toho, že si na ně můžeme ukázat: TEN, TA, TO, případně TI, TY a TA.Například: ten medvěd, ta medvědice, to medvídě, ti medvědi, ty medvědice a ta medvíďata. Zároveň patří mezi ohebné slovní druhy, to znamená, že mohou měnit svůj tvar, jinými slovy dají se skloňovat.Podle koncovek pak můžeme poznat, o jaký pád či rod se. Najdi podstatná jména a zakroužkuj je: Rozděl slova do správných sloupců: Názvy osob Názvy zvířat Názvy věcí Pepa pes lopata míč strom. žirafa kominík slon učitel Na podstatná jména ukazujeme slovy: _____, _____, _____. Pojmenuj obrázky a ukazuj na ně. Piš podle vzoru 1. Podstatná jména - jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to (např. teta, pes, dům, píle, kreslení) Podstatná jména jsou velmi frekventovaným slovním druhem a patří mezi ty nejdůležitější. Pro jejich procvičení jsme pro vás nachystali větší množství diktátů a cvičení. Pomohou vám se správným určováním a zlepší vaši schopnost rozebírat jednotlivé věty na základní slovní druhy. Máte problémy jednotlivá cvičení zvládnout? Zopakujte si důležitá.

Cvičení na podstatná jména [online]. PravopisČeský.cz, 2016-06-13. Dostupné online. přidejte sem svůj koment. • mluvnický (gramatický) - ve spojení s jinými slovy, vyjadřuje různé mluvnické kategorie Zastoupením věcného a mluvnického významu se slova různých slovních druhů liší. Některá slova mají jak věcný, tak i mluvnický význam (např. podstatná jména), u některých převládá význam věcný (např Manipulační didaktická pomůcka DiPo ® - podstatná jména (vzory, rody, pády) je zaměřena na procvičování kategorií podstatných jmen. DiPo ® - podstatná jména (vzory, rody, pády) je moderní didaktická pomůcka, která splňuje požadavky učitelů na moderní pojetí vyučování na základních školách a plní funkci cvičebnice Čeština 2.0 - slovník, který tvoříte vy od roku 2008. Obsah slovníku můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje PODSTATNÁ JMÉNA. jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme na ně slovy ten, ta, to, ti, ty, ta. UČEBNICE - str. 33 Přečti si článek Čím budu. Podtrhej názvy osob, zvířat a věcí. Do sešitu je zapiš do 3 sloupců. PRACOVNÍ SEŠIT - str. 15 cv. 1, 2; PROCVIČUJ PODSTATNÁ JMÉNA ZDE úterý 10. listopadu. SLOVA CITOVĚ.

Podstatná jména - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí. Na osoby, zvířata a věci si můžeme sáhnout, jsou konkrétní. Podstatná jména abstraktní - názvy vlastností, činností, vztahů. Na vlastnosti, činnosti nebo vztahy si sáhnout nemůžeme. Jedná se o abstraktní pojmy. CVIČEN Jinými slovy, členy omezují víceznačnost. Nejlépe je ukázat si to na příkladu. Řekneme-li: I've bought an že na ono křeslo právě ukazujeme prstem. Všimněte si, že přitom vůbec nezáleží na tom, jestli jsme o křesle již dříve mluvili nebo ne! unikátní podstatná jména the Sun, the Moon, the Earth, the future.

Začínáme s podstatnými jmén

 1. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku, co to znamená, když se řekne slovo příbuzné. Vymýšlejme slova příbuzná k různým kořenům slov. Vyhledejme mezi slovy podstatná jména a slovesa
 2. Na podstatná jména ukazujeme slovy ten- pán, ten- slon, ten- nůž ta- paní, ta- želva, ta- sklenice to- děvče, to- jehn ě, to- kolo Pod touto tabulkou máte p řiložený pracovní list. Rozst říhej všechna slova z tohoto pracovního listu a rozd ěl je podle toho, zda jsou to podstatná jména osob nebo zví řat nebo v ěcí
 3. Podstatná jména jsou názvy čeho? 2. Kterými slovy ukazukeme na podstatná jména? 3. Jaká jména musíme psát s velkým počátečním písmenem? 4. Z čeho se skládají vlastní jména osob? 5. Jak nazýváme slova, která spojují slova nebo věty?.
 4. uč. str. 86 - podstatná jména - vytvořte si nový list do gram. přehledu s názvem: 1. PODSTATNÁ JMÉNA tento žlutý rámeček si opište do gram. přehledu uč. str. 86/ cv. 1 - určete a napište do školního sešitu, jak si na daná podstatná jména ukazujeme - např. ten chlapec, ta dívka,

Podstatná jména jsou první slovní druh, který je potřeba zvládnout. Má nevýhodu, že se u něj, stejně jako například u sloves, určuje mnoho kategorií. Zkuste otestovat své dovednosti v tomto rozsáhlém testu na podstatná jména Na podstatná jména si ukazujeme TEN, TA, TO, rozlišujeme tím rod podstatných jmen. 2. Opiš do sešitu. napiš do sešitu 5 vět se správně poskládanými slovy . 2. Opiš větu. Netopýr patří mezi savce, umí létat a podobá se okřídlené myši. urči slovní druhy

Slovní druhy - Publi

Další test, ve kterém si můžete ověřit, jak umíte přiřazovat podstatná jména ke vzorům. Tentokrát jsou všechna slova z testu spojena s dovolenou a prázdninami. Test: Určování vzoru podstatných jmen Slova koronténa nebo rouškovník pokládáme za , vznikly jako reakce na novou situaci a ujaly se. Ve snaze přesvědčit voliče o správnosti svých tvrzení, používal politik argumentační působící na jejich emoce. Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, předložky atd. jsou PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob (Petr, sestra), zvířat (liška, pes) nebo věcí (kniha, letadlo). Ukazujeme na ně slovy: TEN (táta, pes, les) TA (Eva, kočka, lampa) TO (dítě, kuře, auto) 3. Pokus se správně zařadit slova do tabulky. Nezapomeň, že na podstatná jména ukazujeme slovy - TEN, TA, TO

Slovní druhy - podstatná jména

Podstatná jména zakončená na -and - -ant. Mezi slovy na ‑nt je početná a stále doplňovaná skupina jmen osob podle toho, co dělají: praktikant praktikuje, projektant projektuje, reprezentant reprezentuje (‚představuje, zastupuje'),. V článku Skloňování podstatných jmen jsme uvedli tabulky se vzory, podle kterých se v češtině skloňují podstatná jména. Pozorný čtenář si všimne, že v některých pádech vzorů je uvedeno více možných koncovek. Znamená to, že některá podstatná jména kolísají při skloňování mezi dvěma vzory, nebo si z předchozího období vývoje jazyka přinesla svou.

Podstatná jméma. PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme si na ně TEN, TA, TO (TI, TY, TA) další. Vyhledej v každém řádku tři podstatná jména, označ je kliknutím.. Jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla -⁠ podstatná jména pomnožná. Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle, nebo v některých případech jednotlivinu vůbec neoznačují (mluvidla). Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o.

1. Podstatná jména (Substantiva) - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů (sova, rychlost) - pomůcka ten, ta, to - ve větě: zpravidla podmět nebo předmět 2. Přídavná jména (Adjektiva) - vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů (krásný, cizí) - jaký, který, čí - ve větě: shodný přívlastek 3 6. Podstatná jména končící na ж, ш, ч, щ, ц Podstatná jména zakončená na ж, ш, ч, щ mají v 7. pádě j. č. pod přízvukem koncovku -о м (ножо м, карандашо м, врачо м, плащо м). Je-li přízvuk na kmeni, mají koncovku -ем (му жем, пла чем, о вощем) Gramaticky zpravidla stojí ve funkci přídavného jména nebo příslovce. Složené číslovky. Číslovky 21 a výše se tvoří skládáním. Pokud se rozepíší slovy, kladou se mezi jednotlivá slova mezery: 2345 = dva tisíce tři sta čtyřicet pět 2345. = dvoutisící třístý čtyřicátý pát

Jak (se) učit vyjmenovaná slova 2 (Hra na detektiva) Vydáno dne 19.09.2014 od Jana Skřivánková. V dnešním článku si představíme jednoduchou hru na procvičování řady vyjmenovaných slov a jejich významů Ve většině českých slov se v kořeni slova píše -mě-. V kořeni slova se slabika -mně- píše pouze ve slovech příbuzných se zastaralým slovesem mnít, se slovy pomník a domnívat se - zapomněl, připomněl, vzpomněl, zapomnětlivý, pomněnka, domněnka, domnělý. Skupiny -mě-, -mně- se píší také při tvoření přídavných jmen 2. a 3. stupně a příslovcí. Příloha č. 20.: kalendář - podstatná jména PODSTATNÁ JMÉNA Názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to. muz kominík strýc pekař v • J • vndic dědeček dítě žena maminka učitelka jehně kuře kočka stůl strom penál koření židle větev umyvadlo talíř kolo auto 2

RÉBUS Slova, kterými ukazujeme na podstatná jména, se nazývají Napiš slovo nadFazené ke slovüm v prvním sloupci 2. cviëení. Poznáš je na obrázcích? POHYBOVÉ CVICENí Sedni si na zem a zacvië si motýlka Gógové cviëení). MANIPULACNí CVICENÍ Z pFílohy E. 1 b nastFíhej slova. Nalep je na správná mista do obrázku Vážou se na podstatná jména, určují nám KDE NĚCO JE, KAM SE TO MÁ DÁT - NA (stole), DO (dveří), POD (oknem), KOLEM, OKOLO, ZE, atd. Spojky Spojují slova nebo věty - máma A táta, Lenka NEBO Petra, Maminka pracuje na zahradě A tatínek se doma učí s dětmi - úloha je zaměřena na žákovu pozornost. Úkolem je spojit tužkou jednotlivá jména podle abecedy (od A do Z) s tím, že od každého písmene je tu zastoupeno pouze jedno jméno. Také jsou použity různé styly písma. - žáci si mohou měřit čas, kdo spojí všechna jména podle abecedy v nejkratším čas Přádavná jména přivlastňovací Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky

Cvičení na podstatná jména - pravopiscesky

 1. Ml nář nosil z ml na pytle s moukou. Mám ráda bl skavé kamínky. Na stavbu přivezli l žiny. Minulý týden nám technici vyměnili pl noměr. Celou situaci mi barvitě vyl čil. Péťa co chvíli vzl kal. Malé děti mají rády pl šové hračky. Ve škole jsme probírali mechy a l šejníky. Vůbec jsem ho nesl šel přijít. Zbytečně nepl tvej vodou
 2. Nové - podstatná jména - učebnice str. 105 - naučit se definici, str. 73 cv. 1,2 - rozlišovat názvy osob, zvířat a věcí (možno psát do 3 sloupců podle cv. 3), cv. 4 - do sešitu věty (slova z nabídky na začátku vět psát s velkými písmeny). Str. 74 cv. 1 - rozlišovat názvy osob, zvířat a věcí, to samé str.
 3. ⇒ rozlišují podstatná jména hromadná, pomnožná, rozpoznají podstatná jména látková, ⇒ se seznámí s mnemotechnickými pomůckami, které jim pomohou určit, zda se jedná o podstatné jméno pomnožné, nebo hromadné, ⇒ popíší vlastními slovy rozdíl mezi podstatnými jmény konkrétním
 4. sešitě, dnes to bude na straně 7. Cviení 1 - Nejprve zkus vyřešit jednoduché hádanky. Řešení napiš na linku. Cviení 2 - Doplň před slova zájmena, kterými si ukazujeme na podstatná jména. Tento úkol je jednoduchý a procvičili jsme si to ve videu. Cviení 3 - Doplň do vět zájmena MI x MY. Toto jsme procvičovali.
 5. Je to na 10. straně (desáté) - číslovka řadová Je to na straně 10 (deset) - číslovka základní. Tečka se nepíše za: letopočtem (roku 1852) za datem napsaným zlomkem (4/5) za označením kapitoly, stránky - pokud stojí za jménem (kapitola 28, strana 13) Každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme.
 6. ky, žirafy, dívky (platí pro rod mužský neživotný a pro rod ženský) TA - mi

Sborník ČJ - Podstatná jména 1.-3. třída. Sborník obsahuje karty s obrázky a slovy, velké karty s vlastnostmi a 10 netradičních aktivit do výuky českého jazyka. Ideální i pro výuku ČJ pro cizince. Vhodné na procvičení čtení a psaní, jemné motoriky, spolupráce, trpělivosti a pozornosti. Skvělé pohybové i klidové aktivity, ideální pro děti v 1. až 3. třídě Podstatná jména: názvy osob, zvířat, věcí,vlasností a dějů, ukazujeme na ně ten, ta, to Přídavná jména: na přídavná jména se ptáme jaký, který, čí Zájmena: zastupují podstatná jména Číslovky: nahrazují se jako čísla Slovesa: označují nějaký děj Příslovce: na příslovce se ptáme kde, kam, kdy, ja Podstatná jména rodu ženského zakončená na -y se skloňují podle vzoru žena (Benátky, Čechy, Podkovičky). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -e, -ice se skloňují podle vzoru růže (Kraslice, 2. p. bez koncovky - Kraslic, Vršovice, Dejvice, 3. p. k Vršovicím i Vršovicím). Přejímání slov z cizích jazyk

Podstatná jména. Jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme si ne ně slovy ten, ta, to, ti, ty, ta (Alena, máma, pes, klobouk, housle, dít VLASTNÍ JMÉNA: Osoby, některá zvířata, města, řeky, rybníky, hory mají svá vlastní jména. Vlastní jména se píší s velkým počátečním písmenem. Jan Novák, pan Veselý, paní Černá: pes Alík, kočka Micka, želva Klotylda: hlavní město Praha, město Plumlov: řeka Vltava, Plumlovská přehrad

OlDiPo, spol. s r.o. - didaktické pomůck

Ve mých hodinách používám karty se slovy tak, aby žáci rozeznávali různé slovní druhy a určovali předpony a přípony. Při složitější variantě hry si žáci tvoří slova sami - musí najít podstatná jména, přídavná jména, slovesa nebo příslovce ve slovníku a napsat je na prázdné karty Některá podstatná jména mohou pro jeden jediný tvar vykazovat tzv .bigeneričnost, jsou tedy dvourodá, přičemž v rodě ženském a mužském nemají stejný a často ani podobný význam: o gramagram x a grama trávník 121 nebo o/a componente. Podstatná jména zakončena na -e či na souhlásku mohou být jak rodu. Podstatná jména obecná a vlastní Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních. Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě [ Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, případně na osoby, zvířata, věci, děje nebo vlastnosti ukazují. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo a rod. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Rozlišujeme: 1. ZÁJMENA OSOBN

Přídavná jména jako např. beautiful (krásný), nice (milý), blue (modrý) charakterizují podstatná jména. (Podstatná jména jsou jednak názvy míst, osob, věcí atd., jednak samostatné názvy pro vlastnosti, děje a vztahy atd.) Pro srovnávání vlastností podstatných jmen používáme stupňování Pojďme se nyní podívat na základní případy, kdy se členy používají. Člen neurčitý Nejprve se zaměříme na neurčité členy. Mají dva tvary, a to: a / an První variantu používáme před vyslovovanou souhláskou (a dog, a house, a union - zde se sice píše samohláska, ale čte se souhláska J)

Slova od písmene N Čeština 2

Spojovník se píše jen tehdy, je-li první část (složka) složeného přídavného jména zakončena na -sko/-cko, -ně, -ově (viz příklady uvedené výše). V ostatních případech se tato přídavná jména píšou dohromady jako jedno slovo - srov. např. černobílý, lihobenzinový, palivoenergetický apod Knížka je určena pro nejmenší čtenáře a čtenářky - předškoláky a začínající školáky. Vybraná podstatná jména jsou znázorněna obrázky, které má malý čtenář správně pojmenovat, a doplnit tak maminku či tatínka při čtení příběhů. Publikace jsou vhodné pro děti od 6 let Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Rozdíl mezi slovy - much, many a a lot of - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro mírně pokročilé (úroveň A2 - Pre-Intermediate) Český jazyk: podstatná jména - PS str.22/cv.1,2,3 cv.1 - Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí Ukazujeme na ně slovy: ten, ta, t

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa Očekávaný výstup je třeba chápat tak, že se jedná o slovesa, která označují činnost známou dítěti, a podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci opět z oblasti slovní zásoby žáka, ať už se jedná o aktivní, nebo pasivní slovník Podstatná jména. Rozdělování podstatných jmen na osoby, zvířata a věci. Třídění podstatných jmen na osoby, zvířata a věci (nejprve klikneš na podstatné jméno a poté klikneš na místo, kde ho chceš umístit) Podstatná jména (postupuj podle zadání, až budeš mít cvičení hotovo, klikni na políčko další. Sada obsahuje 24 velkých karet s neúplnou větou a 24 malých kartiček se slovy. Úkolem je doplnit slovo do věty. V této sadě se doplňují do věty podstatná jména. Všechny kartičky jsou zalaminované Raabe Podstatná jména a slovesa Pracovní sešit 5 . Tématem tohoto pracovního sešitu je cestování a výlety. Děti se vydají na dobrodružné výpravy, při kterých budou poznávat nové kraje Rendez-vous s jazykem: Místní jména na Boskovicku - Krhov. Obec Krhov leží asi sedm kilometrů jihozápadně od Boskovic. V jejím názvu se skrývá slovo, které již v dnešní češtině není živé a jehož původ je nejasný. Krhov foto: Jiří Komárek. Název obce je poprvé doložen k roku 1505 ve spojení z Krhova

Hra krycí jména . věk 10+, Celosvětová jednička v rámci párty her!!! KRYCÍ JMÉNA: skvělá zábava pro všechny, kdo si rádi hrají se slovy. Hlavní špión řekne: Vlna 2. Najdete ta dvě správná slova, která vám pomohou k vítězství? Skrytou identitu všech 25 agentů znají jen hlavní špióni Učivo: mluvnice - podstatná jména (mluvnické významy) úkoly: a) písemně - I. díl, cvičení 4a,b na straně 8 -9 b) opakovat rozvíjející větné člen Přídavná jména. Jsou ohebný slovní druh, který můžeme skloňovat a stupňovat. Na přídavná jména se ptáme Jaký? Který? Čí? U přídavných jmen určujeme kategorie pádu, rodu, čísla, druh a vzor PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě ti muži ty ženy ta koťat

ČESKÝ JAZYK - netstranky

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ti, ty, ta. U podstatných jmen rozlišujeme tři rody: rod mužský - /ten/ klíč /ty/ klíče /ti/ malíři rod ženský - /ta/ žirafa /ty/ žirafy rod střední - /to/ auto /ta/ auta U podstatných jmen určujeme Podstatná jména; počitatelnost; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.08.2006 Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c

Slova začinajíci na V. Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V. vabank . sázka o všechno, o celý vklad, hazard. vacat 1. je prázdné, chybí; 2. prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vakát vacatio legis . jednotkami, slovy valenční. 2. týden - Čteme a pracujeme s klíčovými slovy; 3. týden - Přídavná jména přivlastňovací; 3. týden - Vyjmenovaná slova po V; 4. týden - Druhy číslovek; 4. týden - Podmět nevyjádřený; 4. týden - Podstatná jména rodu ženského a středního; 4. týden - Vyjmenovaná slova po Z; 5. týden - Rozvíjíme svoje pisatelské. Druhy. 1) Základní - Kolik? Vyjadřují počet. jeden, dva, tři, čtyři, jeden a půl, jedna třetina, dvě pětiny. 2) Řadové - Kolikátý? Vyjadřují pořadí

Podstatná jména (JT: 名词; FT: 名詞; PY: mingci, míngcí; EN: nouns) je plnovýznamovým slovním druhem označujícím osoby, zvířata, věci, vlastnosti či jiné entity.Na rozdíl od češtiny podstatná jména v čínštině neskloňujeme, nerozlišujeme u nich pád, číslo ani rod. I proto se jejich odlišení od ostatních slovních druhů opírá pouze o syntaktická kritéria. Teď, když jsme zvládli podstatná jména, můžeme přejít ke jménům přídavným. Vzpomínáte si přece - to jsou ta, na která se ptáme slovy jaký, který, čí. Přídavná jména totiž pojmenovávají vlastnosti. Nejdříve budeme zase vyhledávat přídavn

Podstatná jména. Autor: Mgr. Radmila Strážnická. Stručná anotace: výukový materiál pro IV. ročník ZŠ - předmět Český jazyk. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole. V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnos - pracuji s kartou VS (přečti první slovo - poslední slovo, které slovo leží před - za slovem, přečti trojslabičná slova, přečti všechna podstatná jména, přečti živočichy, vytvoř větu s 5. slovem, vyhláskuj 2. slovo atd. - možností je hodně Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Otázky - 5. třída. Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy Čarodějnice Barlabína se snaží uvařit kouzelný lektvar, který jí zajistí nejen krásu, ale i chytrost. Aby se jí povedl, musí přidat správné přísady. Pomoz jí a podle zadání vybarvi správně všechna podstatná jména. Kouzelný lektvar podstatných jme

Co je to podstatné jméno a přídavné jméno slovesné? - Ontol

zpět na začátek Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle. Slabém skloňování se používá hlavně pro podstatná jména mužského rodu určující živé bytosti, povolání, příslušníka národa, náboženství a zvířata. Ve vše pádech kromě 1. pádu jednotného čísla) přibírají koncovku -n popř. -en Jsme na straně 65 a opakujeme podstatná jména. Pište do sešitu Český jazyk školní. Cvičení 1 Napište podle zadání. Cvičení 2 Doplňte vhodný tvar podstatného jména. Jedná se o podstatná jména rodu mužského životného vzoru pán. Takže si v každé větě řekněte tvary vzoru pán. Buď se tam hodí páni nebo pány 7: Český jazyk: Tvoření slov: Odvozování - podstatná jména - názvy osob: 01 Na PONDĚLÍ - si připravte učebnici a pracovní sešit č.1; Budeme procvičovat podstatná jména konkrétní a abstraktní. Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní - a uložte na teams do naší skupiny do složky - Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte

 • Most velikonoce.
 • Jak nosit nízké kozačky.
 • Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu.
 • Kotlin field.
 • Silikon na formy cena.
 • Dwyane wade.
 • Dresing do tortily recept.
 • Bílá poleva.
 • Tchoř tmavý délka života.
 • Galerie u koček.
 • Naomi lowde priestley.
 • Senec potapeni.
 • Innogy plyn.
 • Photoshop zaciname.
 • Motýle co to je.
 • Samolepky na nehty zvířátka.
 • Vegan recepty s houbami.
 • Hamburg přístav adresa.
 • Salát zelenina.
 • Spěvák mafie.
 • Lucy 2013.
 • Příroda v zimě.
 • Paw patrol marshall.
 • Assassins creed syndicate jack the ripper erfolge.
 • Koenigsegg regera transmission.
 • Kabel marea.
 • Lagoon vsetín.
 • Perníkový svícen.
 • Výkrm kaprů.
 • Zkratka paní anglicky.
 • Jako ty online film.
 • Brigáda peníze na ruku brno.
 • Excel rozložení stránky.
 • Honda crv rozměry kufru.
 • Filmy 2015 komedie.
 • Minimální šatník.
 • Essentiale forte n alkohol.
 • Google street view car current location.
 • Výroba spodního prádla.
 • Fyzioterapie praha vzp.
 • Olejové pastely jak malovat.