Home

Fotosyntéza a respirace

-fotosyntéza, respirace. Metabolismus-přeměna látek a energií (informací) Fotosyntéza-procesy fyzikální-absorpce kvanta záření a přenos do reakčního centra úroveň molekulární relativní nezávislost na teplotě, krátkodobé děje (10 až 10 s),. 1. Co je to fotosyntéza - Definice, charakteristika, typy, proces 2. Co je buněčná respirace - Definice, charakteristika, typy, proces 3. Jaký je rozdíl mezi fotosyntézou a buněčnou respirací. Co je to fotosyntéza. Fotosyntéza je produkce glukózy z oxidu uhličitého a vody získáním energie ze slunečního světla Samotným pojmem respirace se označuje také buněčné dýchání, což je užití kyslíku k oxidaci zásobních látek získaných fotosyntézou v metabolismu organických molekul. FOTOSYNTÉZA Zelený list - fotosyntéza probíhá v listech rostlin za pomoci zeleného barviva - chlorofyl

 1. 1 FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace - složitý biochemický proces, při kterém za účasti světelného (slunečního) záření a za přítomnosti chlorofylu dochází k přeměně jednoduchých anorganických látek (CO2 a H2O) na energeticky bohaté organické látky (sacharidy) - energie světelného záření se mění na energi chemických vazeb Průběh fotosyntézy shrnuje.
 2. Živé organismy vyžadují neustálý přívod a přeměny energie, aby mohly existovat a rozmnožovat se. Dostatek energie v naší biosféře zajišťuje fotosyntéza.Organismy schopné fotosyntézy zachycují a stabilizují světelnou energii. Převážná většina těchto organismů uvolňuje kyslík rozkladem vody. Naše současná atmosféra s téměř 21%
 3. Přehled. Respirace je proces s opačným průběhem, než fotosyntéza fototrofních organismů. Energie slunečního záření, která je během fotosyntézy uskladňována do vazeb organických látek, je při jejich štěpení během dýchání uvolňována a spotřebovávána k dalším chemickým reakcím, které jsou nutné pro život
 4. Dýchání a fotosyntéza jsou-li podmínky fotosyntézy nad kompenzačním bodem, je možné stanovit rozdíl mezi celkovou fotosyntetickou produkcí sušiny a spotřebou asimilátůpři dýchání jako tzv. čistou fotosyntézu, rychlost výdeje CO 2 v nociodpovídá asi 14% denního příjmu při fotosyntéze
 5. respirace=dýchání, kořenový vztlak, růst kořene, stonku a listu). proběhne fotosyntéza a listy posílají živný roztok+asimiláty (bonbony) přes lýko ostatním částem rostliny k růstu. Voda se odpaří do vzduchu. Prší, pak vyjde slunce. Celý koloběh se opakuje a rostlina roste, plody zrají
 6. Anotace - cílem prezentace je vysvětlit význam a stavbu rostlinné buňky, význam fotosyntézy a respirace Autor - Mgr. Radek Hnilica Jazyk - čeština Očekávaný výstup - popíše význam a stavbu rostlinné buňky, určí rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, vysvětlí pojem fotosyntéza a respirace

Rozdíl mezi fotosyntézou a buněčnou respirací - Rozdíl

 1. ální fáze respirace - energie uvolněná transportem elektronů skrze vnitřní mitochondriální membránu se zabudovává do ATP = proces oxidační fosforylace. Glykolýza - odbourávání monosacharidů za vzniku energie (ATP substrátovou fosforylací), NADH+H+ a pyruvátu.
 2. Zatímco v první fázi rostlina produkuje glukózu, jednoduše řečeno potravu pro svůj další růst (fotosyntéza), v druhé fázi v podstatě vlastní potravu spotřebovává (respirace, dýchání). Všimněte si , že se jedná v podstatě o soutěžní proces
 3. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, dýchání Dýchání (respirace) soubor katabolických reakcí, kterými rostlina uvolňuje energii z organických sloučenin energie je spotřebována na krytí energetických požadavků (syntetické pochody, příjem živin, růst
 4. FOTOSYNTÉZA-soubor chemických reakcí -probíhá v rostlinách a sinicích-zachycení a využití světelné energie-tvorba složitějších chemických sloučenin z CO 2 a vody -jediný zdroj kyslíku pro život na Zemi. Jednoduché schéma fotosyntézy. Sumární rovnice 6 CO 2 + 12 H 2 O C 6 H 12 O
 5. oxid uhličitý: dnes jeho koncentrace ve vzduchu 0,039 % a stále pozvolna roste; světlo: využitelná je pouze část světelného spektra (l = 400-700 nm) voda: nutná pro doplňování elektronů během fotolýz
 6. Fotorespirace (světelné dýchání rostlin) je proces, při němž rostlina přijímá kyslík a produkuje CO 2.Probíhá na světle. Při fotorespiraci se na rozdíl od mitochondriální respirace neuvolňuje ATP (energie), ale dochází ke štěpení meziproduktů fotosyntézy, produkci oxidu uhličitého a tím ke ztrátám na substrátu a energii

Anaerobní respirace. Anaerobní respirace, tedy dýchání za nepřítomnosti kyslíku, probíhá za přísně anaerobních podmínek.Akceptorem elektronu může být dusičnan, síran či podobné látky. Redukce dusičnanů na dusitany je známa u řady fakultativně anaerobních bakterií, jako jsou rody Escherichia, Shigella, Serratia či Proteus Fotosyntéza a respirace jsou inhibovány při vysokých teplotách Fotosyntéza klesá před respirací Teplotní kompenzační bod: Fotosyntéza -fixace CO2 Respirace -uvolňování CO2 Teplota, při které je množství CO2 fixováno fotosyntézou rovno množství CO2 uvolněného respirací Teplota >kompenzační bod Pokles C v rostlin •Fotosyntéza, respirace •Radiační bilance •Tok energie •GKZ Fotosyntéza 4-rostliny •hlavně rostliny tropů a subtropů (kukuřice, ananas, agáve, cukrová třtina, proso) - asi jen 18 % •vyšší nároky na příjem O 2, potřebují hodně slunečníh Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA je nenahraditelnou složkou rostlinného těla významné rozpouštědlo, hraje důležitou roli při transportu látek = transportní funkce účastní se mnoha metabolických.

Fotosyntéza Asimiláty Biomasa Listy Stonek Produkt Kořeny LAI Vývojová fáze Udržovací respirace Růstová respirace Dělení asimilátů Rychlost vývoje N listy Záření Transpirace Půdní vláha Sací síla půdy Evaporace Srážky,závlaha 2. Fotosyntéza a vliv listové plochy (LAI) Larcher, 2003, 1-25;2.7 2 Fotosyntéza -obecné schéma fotochemické reakce biochemické reakce ATP, NADPH H2O O2, H + CO 2 (CH 2O) Světelná fáze Temnotní fáze Fotosyntéza: CO 2+ 2H2O→→→→(CH 2O) + O2+ H 2O Respirace: CO 2+ 2H2O←←←(CH 2O) + O2+ H 2O Thylakoidní membrána -funkční schém Při vysokých teplotách je inhibována fotosyntéza a respirace Fotosyntéza klesá před respirací Teplotní kompenzační bod: Fotosyntéza -fixace CO2 Respirace -uvolňování CO2 Teplota, při které je množství CO2fixováno fotosyntézou rovno množství CO2uvolněného respirací Teplota >kompenzační bod Pokles C v rostlin procesů(fotosyntéza a respirace reprezentativních složek ekosystémůjako jsou listy, kmene, větve, půda), s následnou extrapolací výsledkůna celý ekosystém . Měření čisté primární produkc

Dýchání, fotosyntéza: referá

Fotosyntéza (hrubá primární produkce, GPP) Biomasa (čistá primární produkce,NPP) Opad a půdní organická hmota (čistá produkce ekosystému,NEP) < 5%. Humus a černý C. den . rok . 10 let >100 let . Respirace rostlin . Respirace půdy. epizodické . disturbance (oheň, vykácení, zemědělské obhospodařování) 100% . 50% < 1 Parenchymatické buňky jsou hlavními místy metabolických funkcí jako je fotosyntéza, respirace či syntéza proteinů. Zásobní funkce. Rostliny ukládají své zásobní energeticky bohaté látky právě v parenchymatických buňkách. Nejrozšířenější zásobní látkou rostlin je škrob, který bývá ukládán ve formě. Krátký cyklus (fotosyntéza a respirace Rozkladné procesy ropa, plyn, uhlí - podzení zásoby zvětrávání vápenců a fosilní organické hmoty Dlouhý cyklus: Organizmy využívají C z oceánu / atmosféry pro svůj metabolizmus a schránky fotosyntéza a respirace (dýchání), odumírání org. hmoty a ukládání její části do sedimentů biogeochemický - pomalejší (2 mil. let) - zdvih organických sedimentů (uhlí, ropa) tektonickými silami, C org se oxiduje na CO 2 geochemický - nejpomalejší (200 mil. let) - vynesen

- popíše význam a stavbu rostlinné buňky, určí rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, vysvětlí pojem fotosyntéza a respirace. Speciální vzdělávací potřeby - žádné. Klíčová slova - rostlinná buňka, chloroplast, fotosyntéza, respirace. Druh učebního materiálu - pracovní list. Druh interaktivity. FOTOSYNTÉZA Správná odpov Pro anaerobní fázi respirace platí: a) 1, 3 1. probíhá za nep řítomnosti kyslíku, b) 1, 2, 3 2. její enzymy jsou vázány v cytoplazm ě bun ěk, c) 1, 3, 4 3. probíhá jak v aerobních, tak anaerobních bu ňkách, d) 1, 2, 4 4. je sou částí Krebsova cyklu. Fotosyntéza většiny rostlin se v rozmezí teplot 5-35 stupňů Ceslsia zvyšuje se stoupající teplotou. Při nižších a vyšších teplotách již dochází k výraznému zpomalení fotosyntézy. U nižších teplot snížením biochemických pochodů metabolismu, u vyšších teplot se zvyšuje rychlost respirace - tj. dochází k.

PG = produkce fotosyntézy (tj. hrubá fotosyntéza) R = respirace Čistý výkon asimilace udává přírůstek sušiny v časovém intervalu vztažený na asimilační plochu. Vzhledem k tomu, že se asimilační plocha rozrůstá je přesný produkční vztah následující: W. sušina A. listová plocha t.ča Chloroplast - fotosyntéza. Uvnitř stroma - velké množství enzymů + chloroplastová dna Respirace. fotosyntéza. Matrix. stroma. Fotosyntéza. Rozdíly rostlinné a živočišné buňky. Shoda: Eukariotní buňky (několik vyjímek) Jádro, endoplazmatické retikulum, golgiho aparát, mitochondrie, cytoplazmatická membrána. Fotosyntéza a její účinnost. science 31. 7. 2018 Knihy. Doporučujeme. Z dějin vědy: Brýle. (sušiny). Dobře obhospodařované lesy mají (díky významně vyšší intenzitě respirace) roční přírůstek suché hmoty 1-2 t/ha, ale intenzivně obhospodařované plantáže rychle rostoucích stromových druhů (topoly, eukalypty.

Fotosyntéza a dýchání - Biologie - Střední školy

 1. Fotosyntéza autotrofní respirace Upraveno podle Gleixner 2001 CO2 celková zásoba C v suchozemských ekosystémech půdní respirace 60-75 Gt C/rok. Vesmír 2007, 11 Změny koncentrace CO2v atmosféře . Cyklus C - suchozemský ekosyst. R = respirace F = tok. Vstup uhlíku do cyklu
 2. projevy (fotosyntéza a respirace) významně ovlivňují celkovou produkci rybničního ekosystému i základní fyzikálně-chemické parametry kvality vody •rybníky s eutrofními až hypertrofnímipodmínkami, vysoké rybí obsádky => enormní biomasa a aktivita fytoplanktonu •masivní nárůst fytoplanktonu => výkyvy v koncentracíc
 3. okyselin jsou některé organismy schopny syntetizovat esenciální a
 4. Fotosyntéza Světelná fáze Temnostní fáze. Metabolismus. Chemoorganotrofie (příklad: aerobní respirace, anaerobní respirace,fermentace) Výroba energie: oxidace organických látek, které jsou zároveň zdrojem C Anaerobní respirace: jiný akceptor elektronů než O2 v respiračním řetězci, př
 5. us respirace = množství vyprodukované biomasy za jednotku času (na jednotku plochy (objemu)) = rychlost tvorby biomasy respirace: energie vynaložená na metabolismus NPP = GPP - R kompenzační bod: fotosyntéza = respirace (veškerá produkce jde na udržovací metabolismus
 6. 2 Fotosyntéza obecné schéma fotochemické reakce biochemické reakce ATP, NADPH H 2O O , H+ CO 2 (CH2O) Sv˙telná fáze Temnotní fáze Fotosyntéza: CO2 + 2H2O fi (CH2O) + O2 + H2O Respirace: CO2 + 2H2O ‹ (CH2O) + O2 + H2O Thylakoidní membrána - fun
 7. Fotosyntéza: - světlá fáze - temná fáze D - donor H (obvykle O) Světlá fáze - v chloroplastech na membráně thylakoidů . Chlorofyl χλωρός (zelený) φύλλον (list) (navázan na nosičovou bílkovinu) - absorbuje světlo Srovnání fotosynthesy a respirace

V listových deskách pokrytých lepkavou tekutinou a stonky je narušena fotosyntéza a respirace rostliny. Prostředí je příznivé pro vývoj hub, jejichž výtrusy jsou snadno přenášeny větrem a mohou způsobit epidemii na zahradě. Kromě toho jsou mšice nosičem virových onemocnění, které vyvolávají abnormální vývoj stromů Fotosyntéza autotrofní respirace Upraveno podle Gleixner 2001 CO 2 celková zásoba C v suchozemských ekosystémech p. • Aerobní respirace • Anaerobní respirace • Krebsův cyklus • Oxidativní fosforylace • Glyoxylátový cyklus • Taxonomie. Dělení mikroorganismů • Podle získávání energie - fototrofní (fotosyntéza) - chemotrofní(oxidace substrátů) • Podle zdroje uhlíku - autotrofní (oxid uhličitý) - heterotrofní(organické. Fotosyntéza tedy využívá světelného záření v rozsahu vlnových délek 380 až 760 nm (nanometru), t.j. od fialové, přes modrou, zelenou, žlutou, oranžovou až po červenou část spektra. Chlorofyly a některé další pigmenty (např. karoteny) aktivně se podílející na procesu fotosyntézy, mají vzájemně odlišnou. Terminologie Biomasa je hmotnost sušiny živých organismů na jednotku plochy - vyjadřuje se v jednotkách energie (joul.m2) nebo jako hmotnost suché organické hmoty (např. t.ha-1). - Biomasa zahrnuje celá těla organismů, s čímž musíme počítat v případě lesních společenstev, kde podstatnou část biomasy tvoř

Buněčné dýchání - Wikipedi

Tok hmoty a energie základní pojmy a fakta energie = teplo (= hmota) život založen na uhlíku C, makrobiogenní prvky: C H N O P S fotosyntéza (oxygenní): vznik organických látek z anorganických; přeměna světelné energie na energii chem. vazeb, potřebuje chlorofyl 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O respirace = dýchání C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O → 6 CO2 + 12 H2O + 2880kJ. 7. Fyziologické adaptace - fotosyntéza a respirace, limitující faktory prostředí, symbiosa a saprofytismus, ekofyziologie xerotermních a hydrofytických mechorostů. 8. Fytogeografie; fytocenologie - areály, rozšiřování, ekologie a klasifikace společenstev mechorostů. 9 60 % CO2 akumulovaného z atmosféry připadá na tropické deštné pralesy a savany. Tropické pralesy se sice nerozkládají na tak velkých plochách jako savany, ale svou bujnou vegetací vytvářejí ve výsledku obrovskou listovou plochu, kde fotosyntéza ve výsledku akumuluje značné množství CO2 sledků vyplývá, že 60 i více % respirace systému tvoří respirace zooplanktonu v jar-ním stádiu þisté vody. Mohou však nastat situace, kdy je díky vysoké průhlednosti umožněn nárůst bentických vláknitých řas. Jejich fotosyntetická asimilace úinn Jak v řasách, tak v sinicích, probíhají dva zásadní d ěje - fotosyntéza a respirace (dýchání). Do následujících obrázk ů dopl ňte, jaký d ěj kdy probíhá a jaké plynné látky do bu ňky vstupují a jaké bu ňka vypouští do svého okolí. V E D N E V N O C

PPT - ŽIVÁ PŘÍRODA PowerPoint Presentation - ID:6180954

20. Opěrná a pohybová soustava člověka Stavba, vývoj, růst a spojení kostí. Kostra člověka. Onemocnění kostí. Stavba a funkce svalové tkáně respirace, fotosyntéza, rûst aj.; tvoFí prostFedí pro metabolismus rostliny, sama se pFímo úEastní mnoha reakcí* (fotosyntéza aj.), je potFebrú pro Einnost Fady slou¿enin, napö. bílkovin plní dÛležitou termoregula¿ní funkci , kdy díky wsokým hodnotám skupenského výparného tepla (voda rná ze 'Zech kapalin nejvyë DÝCHÁNÍ (respirace) - jedná se o soubor katabolických reakcí sloužících k získávání energie štěpením organických sloučenin - zejména cukrů (glukózy - C 6 H 12 O 6) - říkáme tomu disimilace a celkový souhrn těchto dějů lze označit také jako dýchací řetězec. Pro většinu živočichů jde o hlavní zdroj energie. Dýchání = Respirace · V hrubých rysech převrácená fotosyntéza · Probíhá u všech organismů · Prvotní děj · Primární byly organismy heterotrofní - využití světelné energie na vytvoření asimilát Fotosyntéza a respirace. Jaké procesy probíhají v tmavé lahvi? Jen respirace. O čem tedy vypovídá hodnota obsahu rozpuštěného kyslíku v tmavé lahvi před (označme X) a po (X T) expozici? Respirace = X - X T. O čem vypovíd

Respirace. Redukované koenzymy přenesou H a elektrony do dýchacího řetězce, elektrony začnou přeskakovat přes přenašeče a uvolní se nejvíce energie - z evolučního hlediska největší zázrak fotosyntéza - jediný děj, při kterém vzniká biomasa (org. látky). • kompenzační bod = bod kdy se fotosyntéza a respirace vyrovnává = CO2 vyrobené a spotřebované je stejné • afotická vrstva - vrstva kde již respirace převládá na fotosyntézou Světlo je podmínkou života zelených organismů - ve stojatých vodách zejména jednobuněčné řasy (stovky druhů) a sinice (cyanobakterie fyziologických procesů, jako je fotosyntéza a respirace. U lišejníků se předpokládá vyšší citlivost fotobiontů oproti mykobiontu (Gries 1996). Změny různých parametrů fotosyntézy jsou spolehlivými ukazateli působení různých stresorů na rostliny (Huang et al. 1997). Moderní metody studia primárních proces Loading Pag

Stanovení respirace gazometricky Proces respirace v rostlinách vytváří energii ve formě ATP pro řadu důležitých procesů zejména v orgánech, kde neprobíhá fotosyntéza. ATP vyprodukovaný při respiraci spotřebovávají tři hlavní pochody v rostlině - růst (tvorba nové biomasy), obnova a udržování stávající biomasy a. Respirace: 5. Pletiva a příjem a vedení vody (dotace 2/2) a. Rhizodermis: b. Pletiva vodivá - primární, sekundární Fotosyntéza a ukládání jejich produkt. Micrococcus - přísně aerobní tvoří karotenoidní barviva - odolnost vůči UV záření Deinococcus - velmi odolný proti radioaktivnímu záření segmenty DNA - snadné opravy Grampozitivní sporulující tyčinky a koky (18. skupina) tvorba odolných spor obvykle s bičíky obligátně anaerobní až obligátně aerobní.

11. Fotosyntéza - O kráse země i historie naš

Chloroplast - fotosyntéza. Uvnitř stroma - velké množství enzymů + chloroplastová dna Respirace. fotosyntéza. Matrix. stroma. Fotosyntéza. Rozdíly rostlinné a živočišné buňky. Shoda: Eukariotní buňky (několik vyjímek) Jádro, endoplazmatické retikulum, golgiho aparát, mitochondrie, cytoplazmatická membrána. Fotosyntéza nejenže garantuje životnost rostlin, ale také přispívá k udržení teplotních a atmosférických hladin pod určitou kontrolou a poskytuje ostatním živým bytostem potravu.. Uhlík je klíčem k fotosyntéze, stejně jako k přirozenému cyklu živých bytostí. Respirace zvířa

Fotosyntéza . autotrofní respirace . Upraveno podle Gleixner 2001 . CO. 2. celková zásoba C v suchozemských ekosystémech . půdní respirace . 60-75 Gt C/rok . Vesmír 2007, 11 . Změny koncentrace CO 2 v atmosféře . Cyklus C - suchozemský ekosyst. R = respirace . F = tok . Vstup uhlíku do cyklu se u lidí, stejně jako u rostlin, říká dýchání (respirace). Na rozdíl od lidí jsou ale rostliny schopny kyslík také produkovat. Tento jev se nazývá fotosyntéza. O tom, který z dějů probíhá, rozhoduje, kolik je v okolí rostliny světla. Při dostatečné intenzitě osvětlen fotosyntéza představuje základ rostlinné výroby, na její rychlosti závisí výnosy jednotlivých plodin. Kvantifikace homeostáze (stability) ES je dána poměrem celkové produkce a respirace (P/R). Počáteční (iniciální) stádia vývoje (sukcese) ekosystémů P/R > 1. V dalším vývoji směřujícímu k homeostázi P/R = 1

Fotosyntéza, dýchání - respirace, transpirace; Typy: Průduchy - stomata . Výměna plynů mezi rostlinou a okolím; Jsou na spodní straně listů (výjimka - vodní rostliny) Skládá se ze 2 svěracích buněk, mezi nimi je průduchová štěrbina; Otevírání a zavírání průduchů závisí na vnitřním tlaku v buňce = turgor - Dýchání (respirace) => vyloučení odpadního CO2 - pomocí průduchů - Fotosyntéza => vyloučení odpadního O2 - pomocí průduchů - Transpirace = vypařování vodní páry, kyslíku, O2, vůně, zápachu. o Kořeny - Vylučování přebytečné vody hydatodami (není působení slunce => není tolik nutná regulace) = gutac

LAI je důležitým parametrem sloužícím k určování mnoha biologických a fyzikálních procesů spojených s vegetací jako je například fotosyntéza, respirace, transpirace, evapotranspirace, tok uhlíku, intercepce srážek a jejich depozice. LAI je vyžadován jako vstup do mnoha ekologických a klimatických modelů 2 (3) METABOLISMUS BUNĚK - látková přeměna Buňku si lze představit jako otevřený systém, který si vyměňuje s okolím energii, informace i látky. U jednobuněčných organismů vše zajišťuje jediná buňka. U mnohobuněčných je metabolismus zajišťován součinností buněk. Metabolismus na úrovni buněk má za úkol především příjem, transport Respirační řetězec, jeho komponenty (cytochromy, ubichinon), struktura komplexů 1-4. Oxidační fosforylace, chemiosmotická teorie, protonmotivní síla a transmembránový potenciál. Syntéza ATP, struktura ATPsyntasy. Inhibitory respirace a syntéza ATP, rozpojovače, ionofory. Bilance oxidační fosforylace. Alternativní respirace - energie fixovaná v hrubé primární produkci (fotosyntéza) R - respirace a rozkladné procesy. Na celkovou energetickou bilanci ekosystému má zásadní vliv poměr mezi F a R. Tedy pokud je: F - R = 0, ekosystém je z hlediska energetické bilance v rovnováze - respirace zooplanktonu; řas, níže však je fotosyntéza limitována - rozklad a oxidace -pomalá sedimentace org. materiálu -velká plocha dna v dané hloubce -eufotická vrstva nedosahuje metalimnia - rychle respirace fotosyntéza O 2 O 2 O 2 O 2 t Obecně lze konstatovat: v oligotrofních vodách je spotřeba kyslíku organism

Chemie 9 - Učebnice

Co ovlivňuje růst rostlin? - Dobrý skleník

Fotosyntéza •fotoautotrofní organismy (sluneční záření, CO 2) •fotosyntetická asimilace CO 2 Respirace •dýchání, katabolický proces, uvolňování energie •oxidace glukózy až na CO 2 a H 2 O •cca polovina sacharidů vytvořených fotosyntézou je opět rozložen Srážení & rozpouštění 5. respirace Aerobní rozklad rozpuštěných oranických látek: (CH2O) + O2 ® CO2 + H2O (respirace) Rozklad organických látek Aerobní Anaerobní Fotosyntéza CO2 + H2O ® (CH2O) + O2 Anaerobní respirace: fakultatině nebo striktně anaerobní baktérie - probíhá ve dvou krocích 1. primární koncové. F - energie fixovaná v hrubé primární produkci (fotosyntéza) R - respirace a rozkladné procesy Na celkovou energetickou bilanci ekosystému má zásadní vliv poměr mezi F a R. Tedy pokud je: F - R = 0, ekosystém je z hlediska energetické bilance v rovnováz Fotosyntéza je měřena jako přírůstek hmotnosti fotosyntetizujícího objektu (hromadícího se asimilačního škrobu) Manometrické a (Ic), hodnotu temnotní respirace (Rd) a hodnotu maximální rychlosti čisté fotosyntézy (PNmax) pro měřené rostlinky a porovnejte varianty. Title: Microsoft Word - fotosynteza gazometricky.do Fotosyntéza a respirace. Optimální a extrémní hodnoty limitujících faktorů prostředí (vodní režim, teplota, světelné záření, minerální výživa). Symbiosa a saprofytismus. Ekofyziologie xerotermních a hydrofytických mechorostů. 2. Reprodukční ekologi

PPT - BOTANIKA ROSTLINNÁ ANATOMIE PowerPoint Presentation

Fyziologie rostlin - fotosyntéza, dýchání, BI - Biologie

vzdušného uhlíku. Fotosyntéza, znamenající propady uhlíku, a respirace, znamenající jeho produkci, jsou klíčové procesy, jejichž vzájemná bilance právě určuje chování systému, zda je sinkem či zdrojem uhlíku.(obr.) Oba procesy jsou závislé na teplotě, avšak dopad změn Fotosyntéza biochem.proc.mění se přij.energie světel.záření na energ.chemickou Oxidační činidlo a koneč,produkt anaerobní respirace kyslík-oxid uhličitý a voda Parazitický řetězec 2až3články,hostitel základ.zdroj parazita a aještě jeho paraz.Hyperpar Věděli jste, že každá ze zhruba deseti bilionů buněk vašeho těla má ve svém jádře napěchovanou metr dlouhou dvoušroubovici? A že vaše DNA by překlenula Atlantik a natáhla by se z New Yorku až do Londýna Terminologie Biomasa je hmotnost sušiny živých organismů na jednotku plochy - vyjadřuje se v 2jednotkách energie (joul.m) nebo jako hmotnost 1suché organické hmoty (např. t.ha- ). - Biomasa zahrnuje celá těla organismů, s čímž musíme počítat v případě lesních společenstev, kde podstatnou část biomasy tvoř regresí) hodnotu kompenzační ozářenosti (Ic), hodnotu temnotní respirace (Rd) a hodnotu maximální rychlosti čisté fotosyntézy (PNmax) pro měřené rostliny a srovnejte různě přizpůsobené rostliny. Title: Microsoft Word - Fotosyntéza_2015 Author: VG Created Date

Fotosyntéza - Biomach, výpisky z biologi

Poškození membrán tedy způsobuje inhibici důležitých procesů jako je fotosyntéza a respirace, pro které je membrána nezbytná. Se vzrůstající teplotou dochází nejdříve k poklesu rychlosti fotosyntézy, a poté k poklesu rychlosti respirace. [3] I když respirace může být na počátku teplotního stresu zvýšena Průhlednost vody se snižuje a v některých nádržích nemusí být dostatek světla pro fotosyntézu již v hloubce menší než 1m, tzn. že u hladiny převládá fotosyntéza, u dna respirace (samozřejmě se zde objevují i značné gradienty koncetrace kyslíku a hodnot pH)

Látkový a energetický metabolismus

•Kompenzační bod fotosyntézy -fotosyntéza a dýchání je v rovnováze • Výdej O 2 fotosyntézou u ponořených rostlin převládne nad dýcháním při světelné intenzitě okolo 1 W.m-2 (u suchozemských rostlin 2,5 až 20 W.m-2) • Světelná intenzita nad cca 100 W.m-2 už nevyvolá zvýšení fotosyntézy u stínomilných rostli 4/ Fotosyntéza(obsah, funkce pigmentů) 5/ Respirace(zvýšená intenzita; enzymy glykolýzy) 6/ Syntéza proteinů (PR-proteiny, enzymy) -na úkor zás. látek 7/ Metabolismus sekundárních metabolitů-akumulace fytoncidů (flavonoidy, terpenoidy, fenolické látky, alkaloidy)-syntéza fytoalexinů (lipofilní, narušení membrán

Vnější respirace umožňuje vnitřní respiraci. • Vnitřní respirace (buněčné dýchání). Jedná se o soubor reakcí, které ukončují energetické odbourávání sacharidů, lipidů a bílkovin za účelem zisku energie s využitím kyslíku, na konci jsou produkty s nejnižším obsahem energie (CO 2 , H 2 O), tedy v oxidované. Fotosyntéza - spotřeba CO 2 nebo vývoj O 2 Tma: respirace Kompenzační bod Oblast lineární závislosti fotosyntézy na světle, maximální kvantový výtěžek Limitace CO 2: karboxylační kapacita Rubisca, metabol. trios, elektronový transpor Transcript Fotochemická fáze fotosyntézy Modul: Fotosyntéza Primární (světelná) fáze fotosyntézy Fotosyntetický aparát, světlosběrné antény a fotosystémy Elektronotransportní řetězce a tvorba NADPH Protonový transport a syntéza ATP v chloroplastech Sekundární(temnostní) fáze fotosyntézy Calvinův cyklus a C3 rostliny C4 a CAM rostliny Tvorba sacharozy a škrobu.

Barevnými indikátory - orientačně PUFRAČNÍ (TLUMIVÁ) KAPACITA je schopnost vody tlumit změny pH po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový pufrační systém CO2 <-> HCO3- <-> CO32- další pufrační systémy: fosforečnany, boritany, křemičitany, amoniakální dusík, sulfidy, organické zásady, některé.

Vypínání CO2 na nocPPT - Emise skleníkových plynů v ČR a ve světě PowerPointPPT - Buněčné (vnitřní) dýchání PowerPoint PresentationPPT - Pletiva cévnatých rostlin PowerPoint Presentation
 • Tata auto.
 • Stéla sfingy.
 • Adobe kreslení.
 • Felix slováček věk.
 • Výpočet materiálu na stavbu domu.
 • Fyzioterapie praha vzp.
 • Jak přidělat lustr do sádrokartonu.
 • Frekvenční spektrum zvuku.
 • Autoškola teorie pdf.
 • Plavání prsou svaly.
 • Fyzioterapie praha vzp.
 • Star wars order 66 survivors.
 • Odstranění kirschnerových drátů.
 • Pivní sýr kastelán.
 • Yves saint laurent parfum.
 • Odstranění kirschnerových drátů.
 • Karafun.
 • Surimi salad.
 • Krokový motor 3d tisk.
 • Vlkodlak mytologie.
 • Plugins photoshop cc 2019.
 • Rohožka.
 • Tolerance g6 tabulka.
 • Folkové prázdniny náměšť nad oslavou program 2018.
 • Alen.
 • Inprov.
 • Padák pro děti.
 • Na západní frontě klid nakladatelství.
 • Lumen laravel.
 • Jak vyrobit model sluneční soustavy.
 • Malá vodní elektrárna čeňkova pila.
 • Trička eshop.
 • Kam emigrovat po volbach.
 • Dlažba na vazbu.
 • Comptine d autre été amèlie yann tiersen.
 • Lemur zajímavosti.
 • Vystrihovani z papiru.
 • Bolesti před porodem.
 • Tetovani pro sestry.
 • Police do niky.
 • Dyáda komunikace.